Polityka prywatności – RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO1

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka INTER DECOR PRO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zagajnikowej 18, 04-853 Warszawa.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Zagajnikowa 18, 04-853 Warszawa
przez e-mail: ochronadanychosobowych@interdecorpro.pl
telefonicznie: 22 615 50 12

2. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania kontaktów biznesowych z Panią/Panem i realizacji zamówień.

Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu informowania o aktualnej ofercie i promocjach.

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z warunkami określonymi w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

4) celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) –  podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prawidłowego i zgodnego z przepisami  świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa brania udziału w obrocie gospodarczym oraz spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych, gdyż przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym administrator podlega.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres:
wykonania umowy, a następnie
w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, w szczególności polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez czas wymagany na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe w zależności od stanu sprawy osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, przetwarzającym dane w związku z realizacją umowy, w szczególności świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo-podatkowe, prawne i windykacyjne oraz innym podmiotom takim jak: Sądy, prokuratury, urzędy, komornicy, strony postępowania, innym uczestnikom postępowania sądowego/administracyjnego/egzekucyjnego, podmiotom pozostającym z Panią/Panem w relacjach prawnych, ich pełnomocnikom.

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator danych co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych podmiotom  mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W sytuacji, w której doszłoby do takiego przekazania ze względu na ważny prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, Administrator  zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych.

7. Źródło pochodzenia danych oraz konieczność podania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy/umów.

8. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.